Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat již do 31. ledna 2020. Termín je důležitý pro ty, kteří si v roce 2019 pořídili nemovitost – pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává vždy do konce ledna. Nový majitel nemovitosti se tak prakticky přihlásí k platbě daně z nemovitosti v témže roce, jako jediné daňové přiznání se tak podává dopředu.

POZOR, ČTĚTE !!! Ovšem i ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. „Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti,“ uvádí Zuzana Mašátová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.
Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění,“ dodává Mašátová.

Pokud máte datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky, a to datovou zprávou. Více informací k tomuto naleznete na webu www.daneelektronicky.cz. Jestliže budete podávat pouze dílčí daňové přiznání, můžete tak učinit jen v listinné podobě. Důvodem je, že u tohoto podání není stanoven formát a struktura datové zprávy.

Přiznání k dani z nemovitých věcí – kdo jej nemusí podávat?

V případě, že jste daňové přiznání podali již v minulosti a nezměnily se u vás žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit stanovení daně, tak samozřejmě nemáte povinnost daňové přiznání k dani z daň z nemovitých věcí podávat. Přiznání nepodáváte ani, když se změní místní koeficient, který si obec určuje pro každý rok (koeficient ovlivňuje výši daně). Důvodem není ani změna ceny půdy.

Daň z nemovitých věcí a zápis v katastru až na začátku roku 2020

Ti, kteří o změnu vlastnictví zažádali ještě koncem roku 2019, ale k zápisu dojde až v roce 2020, mají více času na podání daňového přiznání. To by pak měli podat do tří měsíců, které následují po měsíci, kdy byl proveden zápis.

Platba daně z nemovitých věcí

Platbu daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň), musí poplatníci provést do 1. června 2020. Není třeba se obávat opomenutí, Finanční správa se jako každý rok včas připomene.

Pohodlným způsobem zaplacení daně z nemovitých věcí je SIPO. Stačí, když se nejpozději do 31. ledna přihlásíte na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí > SIPO Pokud nevyužíváte SIPO ani datovou schránku, můžete dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Více o této službě najdete na stránkách Finanční správy.